Vòng Gọi Vốn Mới Của Anthropic Có Thể Giúp Ftx Trả Sạch Nợ