Số Lượng Bitcoin Được Tổ Chức Nắm Giữ Đạt Mức Cao Kỷ Lục Cơ Hội Nào Sẽ Mở Ra Cho Btc