Những Hiểu Nhầm Về Data Availability Rút Ra Sau 1 Năm