Đơn Kiện Của Sec Đã Khiến Binance Us Sa Thải Hơn 200 Nhân Viên Doanh Thu Giảm 75