Binance Hoàn Thành Đợt Đốt Bnb Thứ 22 Thiêu Hủy 617 Triệu Usd