Vitalik Buterin Thể Hiện Sự Ủng Hộ Đối Với Mô Hình Quản Trị Mới Của Optimism op