Token Mảng Trí Tuệ Nhân Tạo ai Hạ Nhiệt Về Mức Thấp Nhất Năm