sức Ép Từ Thị Trường Không Thể Ngăn Bittorrent btt Tăng Hơn 40 Trước Thềm Mainnet