Sự Kiện On-chain Nổi Bật Tuần Qua 1109 - 1609 Friendtech Vụ Hack Coinex Và Remitano Chainlink Chuyển Tiền