Sau Ngày Airdrop Điên Cuồng 30 Ví Đủ Điều Kiện Vẫn Chưa Nhận Arb