Nft Marketplace Rarible Khẳng Định Sẽ Trả Phí Bản Quyền Cho Nhà Sáng Tạo Vĩnh Viễn