Ftx Công Bố Kế Hoạch Bồi Thường Tài Sản Cho Khách Hàng