Cảnh Sát Hàn Quốc Muốn Phong Tỏa Tài Sản Của Luna Foundation Guard