Bitcoin Giảm Phần Năm 2024: Điều Hướng Sự Biến Đổi Của Ngành Khai Thác