Bitcoin btc Dump Mạnh Sau Khi Sec Trả Hồ Sơ Các Đề Xuất Etf Bitcoin