68 Trading Plan 0611 - 12112023 - Thị Trường Cần Nhịp Điều Chỉnh Và Tích Luỹ