Xuất Hiện Thêm Cơ Quan Pháp Lý Của Hai Bang Khác Tại Mỹ Tiến Hành Điều Tra Celsius