Tân Ceo Richard Teng Muốn Biến Binance Thành một Công Ty Tài Chính Bình Thường