Số Lượng Bitcoin Ordinals Và Doanh Thu Phí Giao Dịch Btc Đồng Loạt Lập Đỉnh