Sau Giai Đoạn tăng Nóng Đã Có 38 Quỹ Lớn Thoái Lui Khỏi Thị Trường Chỉ Trong Tháng 5