Phaver Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Tiếng Việt Và Ra Mắt Hệ Thống Điểm Thưởng Phaving