Metamask Muốn Hỗ Trợ Đa Blockchain Không Có Kế Hoạch Phát Hành Token