Lịch sử của tiền điện tử: Tương lai của các sàn giao dịch tiền điện tử, cuộc chiến quy định và quản trị