Khối Lượng Giao Dịch Kết Thúc Năm 2022 Ở Mức Thấp Nhất Kỷ Lục Stablecoin đóng Băng