Khối Lượng Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Trên Cme Chạm Đáy Trong Hai Năm