Jack Dorsey Chính Thức Rời Khỏi Hội Đồng Quản Trị Của Twitter