Hàn Quốc Thực Hiện Nhiều Cải Cách Tiến Bộ Để Bắt Đầu Hợp Pháp Hóa Lại Ico