Giá Bitcoin Lập Đáy Mới Của 15 Tháng Vì Israel Trả Đũa Iran