Ftx Phản Bác Thông Tin Cơ Quan Quản Lý Bahamas Tịch Thu 35 Tỷ Usd Tài Sản Khách Hàng