Deloitte Goldman Sachs Và Microsoft Cùng Xây Dựng Mạng Lưới Blockchain Mới