Blackrock Mở Rộng Quỹ Etf Blockchain Sang Châu Âu Và Lên Kế Hoạch Cho Quỹ Etf Metaverse Mới