Binance Tiếp Tục Mất Đi Một Nhân Sự Chủ Chốt Của Chi Nhánh Anh Quốc