Xuất Hiện Tin Đồn Coindesk Sẽ Được Mua Lại Với Giá 125 Triệu Usd