Xuất Hiện Giao Thức Tích Hợp Cơ Chế Pow Vào Ethereum Để Trả Thưởng Tốt Hơn