Ứng Cử Viên Thượng Viện Hoa Kỳ Muốn Đề Xuất Dogecoin doge Làm Tiền Tệ