Tỷ Phú Stanley Druckenmiller Không Sở Hữu Bitcoin Có Lẽ Là Một Sai Lầm