Tỷ Lệ Staking Cqt Trên Ethereum Đạt 13 Vượt Qua Kỷ Lục Trước Đó Với Moonbeam