Tròn 1 Năm Sau Ngày bặt Vô Âm Tín Người Sáng Lập Dự Án Shiba Inu Bất Ngờ Xóa Sạch Mọi Thông Tin