Tổng Thống El Salvador Đề Xuất Mua Lại Trái Phiếu Chính Phủ