Sugar Flavor Mở Pre-open Beta Test V2 Cùng Nhiều Giải Thưởng Hấp Dẫn