Hạ Viện Mỹ Lập Ủy Ban Mới Để Vạch Ra Quy Định Quản Lý Tài Sản Kỹ Thuật Số