Coindcx Cắt Giảm Hơn 70 Nhân Sự Vì mùa Đông Crypto Kéo Dài