Chính Phủ Ấn Độ Hành Động Chống Lại Các Quảng Cáo Tiền Mã Hóa Thiếu Trách Nhiệm