Brazil Phát Hành Lô Ghi Chú Tín Dụng Mã Hóa Đầu Tiên