Binance Chi Nhánh Pháp Báo Lỗ 4 Triệu Euro Trong Năm 2022