Bill Gates Cho Rằng Web3 Metaverse Sẽ Không Thể Có Tính Cách Mạng Như Ai