68 Trading Plan 2711 - 03122023 - Bắt Đầu Cẩn Trọng