Số Lượng Nhà Phát Triển Crypto Hiện Tại Tăng Hơn 100 Kể Từ Năm 2020