Chuỗi Thức Ăn Nhanh Chipotle Chính Thức Chấp Nhận Tiền Mã Hóa Tại Các Cửa Hàng Ở Mỹ